Rettigheter

Oversikt over rettigheter du kan ha krav på.

Ytelser fra NAV

 • Sykepenger
 • Fysikalsk behandling
 • Frikortordning – egenandelskort 2 for fysikalsk behandling
 • Svangerskapspenger. Lov om folketrygs § 14-4.
 • Foreldrepenger. Lov om folketrygd § 14-5. – § 14-16.
 • Utsettelse av fødselspengeperioden. Lov om folketrygd § 14-11.
 • Fars overtakelse av foreldrepenger. Lov om folketrygd § 14-13.
 • Omsorgspenger. Lov om folketrygd § 9-5.

Ved langvarige bekkenleddsmerter kan du ha krav på:

 • Opphold på rehabiliteringsinstitusjon
 • AAP – Arbeidsavklaringspenger.
 • Uførepensjon
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Stønad til kjøp av bil
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Transport
Ved store plager er det mulig å få rekvisisjon for drosje til behandling og undersøkelse hos lege, fysioterapeut og sykehus. Du betaler egenandel til du når frikortgrensen på egenandelskort 1. Det er flere ytelser som kan være aktuelle og det skjer det jevnlig forandring i forhold til ytelsene. Ta kontakt med NAV for informasjon. www.nav.no

Ytelser fra kommunen
Hjemmehjelp – praktisk bistand

Alle kommuner skal ha tilbud om praktisk bistand i hjemmet, hjemmehjelp / omsorgsarbeider eller lignende. Enkelte kommuner har tilbud om husmorvikar. Barnehageplass Undersøk i egen kommune om prioritert plass på grunn av sykdom i familien. Parkeringstillatelse Det er mulig å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Parkeringstillatelsen gir mulighet til å parkere på parkeringsplasser for bevegelseshemmede og andre offentlige parkeringsplasser slik at gangavstanden reduseres. Dette kan det kun søkes om med legeerklæring. Hjelpemidler: Legen, fysioterapeuten eller ergoterapeuten i kommunen kan hjelpe deg å søke lån av hjelpemidler. De vil forklare deg om du kan benytte kommunens korttidslager eller søke gjennom NAV. Alle kommuner skal ha et lager for korttidsutlån av hjelpemidler.

Ta kontakt med din kommune for mer informasjon, helsesøster kan være et godt sted å begynne.