Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager

Artikler publisert 2012:

Risikofaktorer og prognose: 13. april disputerer manuellterapeut Elisabeth Krefting Bjelland  – avhandling har tittelen «Pregnancy-related pelvic girdle pain: reproductive risk factors and prognosis» Oppfordring til helsepersonell fra manuellterapeut Elisabeth K Bjelland – mottaker av  Muskel&Skjelett Prisen 2012 som snart tar doktorgrad på bekkenløsning: Vær oppmerksomme på gravide med sterke bekkenleddsmerter i svangerskapet, spesielt hvis kvinnene i tillegg har symptomer på angst og depresjon. Alvorlig grad av bekkenløsning gir dårlig prognose for å bli bra igjen etter fødselen.   http://www.manuellterapi.no/default.aspx?nid=1989 Hennes avhandling har tittelen «Pregnancy-related pelvic girdle pain: reproductive risk factors and prognosis.» http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2012/bjelland-elisabeth-krefting.html Elisabeth K Bjellands forskning bygger på opplysninger fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Ved å spørre kvinnene om forhold rundt svangerskap og opplevelser etter fødsel, er håpet å finne blant annet årsaker til sykdommer hos mor og barn. (http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5565:0:15,1216:1:0:0:::0:0 ) Bjelland konkluderte med at helsepersonell bør identifisere og følge opp gravide med sterke bekkenleddssmerter i svangerskapet. Spesielt viktig er dette om de gravide har angst og/eller depresjon. Kvinner med angst og depresjon i svangerskapet hadde dårligere prognose seks måneder etter fødsel for å bli kvitt bekkenleddsmertene. Elisabeth Krefting Bjelland og medarbeidere ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, har funnet mange faktorer som sier noe om risiko for å få bekkenløsning i svangerskapet og for at bekkenløsningen skal vare ved etter fødsel. 20 % av kvinnene som fikk bekkenløsning i svangerskapet, må fortsatt leve med smerter når barnet passerer 1/2 års alder. Førstegangsfødende hadde lavest risiko for å få bekkenløsning. Antall fødsler øker sjansene for å få bekkenløsning i svangerskapet. Risikoen for å få bekkenløsning i et framtidig svangerskapet, er større jo yngre kvinnen var da hun fikk sin aller første menstrusasjon. Kvinner som fikk sin første menstruasjon tidlig og som også var overvektige hadde spesielt høy forekomst av bekkenløsning. Symptomer på angst og depresjon, tungt fysisk arbeid, tidligere ryggsmerter, ung alder og lavt utdanningsnivå var selvstendige risikofaktorer. Bjellands forskning tyder på at hormonelle faktorer har betydning for bekkenleddsmerter. Hun peker på at tilrettelegging av gravides arbeidsplass kan bidra til å forebygge bekkenleddsmerter. Det samme kan tiltak for å redusere overvekt hos kvinner i fertil alder.       Trening under svangerskapet: I Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0412.2012.01382.x/abstract;jsessionid=570EF2D69ADD3F46EAA80B74CAF6DF65.d01t04 er artikkelen «Does regular exercise during pregnancy influence lumbopelvic pain? A randomized controlled trial» av Signe N. Stafne, Kjell Å. Salvesen, Pål R. Romundstad, Britt Stuge og Siv Mørkved forhåndspublisert 24. februar 2012. Omtale av forskningen (på norsk) på sidene til St. Olavs Hospital: «Trening reduserer sykemeldinger blant gravide. Ifølge fysioterapeut og forsker Signe Nilssen Stafne er det på høy tid å kaste gamle myter over bord: Trening i svangerskapet reduserer både bekkenplager og inkontinens.» http://www.stolav.no/no/Aktuelt/Nyheter/Pulsen/Trening-reduserer-sykemeldinger-blant-gravide/

Forskning på relaxin og bekkenløsning

Fysioterapeuten.no skriver – på norsk – om forskning på relaxin og bekkenløsning: http://www.fysioterapeuten.no/xp/pub/venstre/nyheter/589728 Ny norsk doktorgrad: «Pregnant: healthy or sick? Normal pregnancy complaints and eligibility to protection.» Bekkenløsning er benyttet som eksempel på en normal svangerskapsplage. Mange av dere har fulgt Eva Haukeland Fredriksen forskningsarbeid lenge og nå har hun altså tatt doktorgraden! Hun konkluderer: Rydd opp i den uklare situasjonen for gravide: Slik det er nå, må den enkelte gravide selv forhandle med arbeidsgiver eller helsepersonell om hun har behov for sykmelding, helsehjelp, tilrettelegging eller avlastning. Sosiolog og fysioterapeut Eva Haukeland Fredriksen har i sin forskning intervjuet medlemmer av Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningplager (LKB) og fulgt nettdebatt om bekkenløsning. Cand.polit. Eva Haukeland Fredriksens disputerte 25. januar 2012 ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes doktorgrad har tittelen: ”Pregnant: healthy or sick? Normal pregnancy complaints and eligibility to protection.» «Sammendrag I sitt doktorgradsarbeid har fysioterapeut og sosiolog Eva Haukeland Fredriksen analysert hvordan gravide kvinner med «normale svangerskapsplager» ser på graviditet, jobb og helse, og hvordan de forholder seg til forventningene om å kombinere jobb og graviditet. Hun har brukt bekkenløsning som eksempel, og har sammenlignet åpne internettdiskusjoner om graviditet, bekkenløsning og arbeid, med intervjuer med kvinner fra en pasientorganisasjon. Kvinnenes perspektiver ble sammenlignet med diskursene i media og i helseinformasjonsbrosjyrer til gravide. Det fremgår av materialet at mange kvinner forklarer helseproblemene sine med at de har hatt for høye forventninger til seg selv, og har strukket grensene sine for langt. Mange uttrykker også usikkerhet om plagene deres legitimerer helsehjelp eller sykmelding, og flere rapporterer om negative erfaringer med helsevesenet og at plagene deres ikke er blitt tatt på alvor. Leg-kunnskapen som kommer til syne på internett er basert på kroppslige erfaringer, og uttrykker en sterk diskurs om hvile og avlastning. Støtten fra andre kvinner ser ut til å være en pådriver i utvikling av en helserelatert handlingskompetanse som utfordrer biomedisinsk kunnskap. Forventningene, erfaringene og mestringsstrategiene som kommer til syne i dette materialet er tolket på bakgrunn av ideologien i samfunnet kvinnene lever i, der det er et sterkt fokus på helse og arbeidsevne. Ambivalente holdninger til behovet for spesiell beskyttelse av gravide kvinner kommer til syne både i media og i den politiske konteksten. Den enkelte kvinne må forhandle med arbeidsgiver eller helsepersonell dersom hun mener at hun trenger spesiell tilrettelegging, helsehjelp eller sykmelding. Fredriksen konkluderer at det er behov for å rydde opp i denne uklare situasjonen, slik at gravide kvinner som opplever at de ikke mestrer hverdagens plikter på samme måte som før, sikres rett til tilrettelegging og avlastning.» Eva Haukeland Fredriksen arbeider og underviser ved Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi ved Høgskolen i Bergen: http://www.hib.no/aktuelt/nyheter/2012/01/disputas-fredriksen.asp Hun har fått midler til forskningsarbeidet fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Hennes interesse for gravide som slet i svangerskapet startet for lenge siden: http://kilden.forskningsradet.no/c16878/artikkel/vis.html?tid=73676   «– Rundt 1990 oppdaget jeg en ny pasientgruppe som kom til meg. Dette var kvinner som ikke var friske under svangerskapet som trengte råd og avlastning. Hvorfor kom så mange akkurat nå, tenkte jeg. Dette var utgangspunktet for min forskning. Jeg skrev min hovedfagsoppgave i sosiologi om bekkenløsning hos gravide, sier stipendiaten.» Hovedfagsoppgaven i sosiologi, Universitetet i Bergen 1999, har tittelen: «Hvilken løsning er bekkenløsning? Om mestring og opplevelse av graviditet og bekkenløsning”. Eva Haukeland Fredriksens forskning er gjort også på nettdebatt om bekkenløsning: http://kilden.forskningsradet.no/c16878/artikkel/vis.html?tid=55667 » Jeg mener man må fokusere på det reproduktive arbeidet som et svangerskap er, og ta større hensyn til gravide kvinners behov for avlastning og tilrettelegging. Dette er et behov som blant annet kommer til uttrykk i diskusjonene på internett.»         Øvelser hjalp ikke gravide, 6. februar 2012 Ny norsk studie viser at veiledet trening med sikte på å stabilisere bekken og ryggmuskler ikke reduserer forekomsten av smerter. 257 friske kvinner i alderen 18-40 år, som var gravid i mindre enn 20 uker, ble delt i to grupper. Deltakerne i den ene gruppen trente under veiledning av fysioterapeut en gang i uken. Kontrollgruppen mottok standard oppfølgning og eventuell behandling.  Utfallsmål var selvrapporterte bekken- og ryggsmerter i uke 24, 28, 32 og 36 av svangerskapet. Resultatene viser at det ikke var noen statistiske forskjeller mellom de to gruppene. Hypotesen om at enkle øvelser kan bidra til reduserte bekken- og ryggsmerter ble dermed ikke bekreftet. På grunn det begrensede antallet deltakere, kan konklusjonen imidlertid være upresis.» http://www.manuellterapi.no/default.aspx?nid=1966 http://ptjournal.apta.org/content/early/2012/01/26/ptj.20110119.abstract?sid=4974ca05-e11f-4cc0-bcb6-172898de7968

Forskning på «bekkenshorts» til idrettsutøvere førte til forskning for å hjelpe gravide med bekkenløsning.

Forskere ved Plymouth University i England tror at kvinner med bekkenløsning kan ha nytte av the dynamic elastomeric fabric orthoses – en slags bekkenbelte-shorts. EUmidler benyttes for å finne ut mer om dette og et forskningsstipend var utlyst i 2011. Gode erfaringer med en nyutvklet bekkenshorts som har vist seg nyttig for idrettsutøvere som skal trene seg opp igjen etter skader på bekkenledd, ser ut til å være bakgrunnen for ideen. Fysioterapeut Ilias Ampelourgoshar http://www.plymouth.ac.uk/staff/iampelourgos fikk det utlyste EUstipendet for å ta doktorgrad ved Plymouth University på «Pelvic girdle pain during pregnancy: evaluating the effectiveness of a novel intervention, the dynamic elastomeric fabric orthoses». Det ser ut til at begrepet pelvic girdle pain i utlysningsteksten for forskningsstipendet, brukes både om bekkenløsning i forbindelse med graviditet og smerter fra bekkenleddene hos ikke-gravide idrettsutøvere. I andre sammenhenger er det begrepene lumbopelvic og groin pain som brukes. I følge utlysningsteksten  http://www.docstoc.com/docs/105819458/ESF-CUC-PhD-Studentship-Opportunity-Pelvic-girdle-pain-during er det vanlig at gravide med bekkenløsning bruker bekkenbelter i håp om å bedre stabiliteten i bekkenleddene. Men beltene som finnes reduserer ikke smertene og bedrer ikke funksjonen så godt som man ønsker. Ny forskning har vist at en «dynamic elastomeric fabric orthoses (DEFO’s)» utviklet for idrettsutøvere med «pelvic gidle pain» har hjulpet dem. Utviklingen av den nye bekkenbelte-shortsen for gravide med bekkenløsning skal skje i samarbeid også med fimaet DM Orthotics Ltd. i Cornwall. På deres sider http://dmorthotics.co.uk/products/dm-active.php omtales «bekkenshortsen» som allerede er utviklet for idrettsutøvere:»

Artikler publisert 2011:

Elisabeth K. Bjelland har tidligere lagt fram sine funn om betydningen av når jenter får menstruasjon for risikoen for seinere å få bekkenløsning i svangerskapet. 6. september 2011 ble artikkelen «Age at menarche and pelvic girdle syndrome in pregnancy: a population study of 74 973 women» av Bjelland E, Eberhard-Gran M, Nielsen C, Eskild A. publisert på nettet: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.2011.03099.x/abstract Og i tidsskriftet BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471-0528Formålet med undersøkelsen var å studere om å få bekkenløsning i svangerskapet har sammenheng med alder for første menstruasjon. Undersøkelsen ble gjort i Norge i perioden 1999–2007 blant 74 973 gravide som deltok i Den norske Mor og Barn- undersøkelsen. Kvinnene fyllte ut et spørreskjema i 17. og 30. svanerskapsuke. Forskerne definert bekkenløsning – Pelvic girdle syndrome in pregnancy – som smerter fra symfysen og begge iliosakralledd.

Doktorgrader 2010:

Christina Olssons doktorgradsavhandling heter: Lumbopelvic pain during and after pregnancy: Aspects of catastrophizing, fear-avoidance beliefs, physical ability and health-related quality of life. Hun disputerte 28. mai 2010 ved Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Avhandlingen i full tekst på http://diss.kib.ki.se/2010/978-91-7409-871-6/thesis.pdf Hilde Stendal Robinson doktorgradsavhandling heter: Pelvic girdle pain and disability during and after pregnancy. A cohort study Hun disputerte torsdag 7. oktober 2010 ved Institutt for helse og samfunn Universitet i Oslo Full tekst på http://www.duo.uio.no/publ/medfak/2010/106330/dravh-publ-Robinson.pdf Jenny Sjödahls doktoravhandling heter: Pregnancy-related pelvic girdle pain and its relation to muscle function Hun disputerte 29. Oktober 2010 ved Linköpings Universitet Full tekst via: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:355620

Artikler publisert online 2010

I Eur Spine J (2011) 20:440-448 Online 1 July 2010 Impact of postpartum lumbopelvic pain on disability, pain intensity, health-related quality of life, activity level, kinesiophobia, and depressive symptoms. Annelie Gutke, Mari Lundberg, Hans Christian Östgaard, Birgitta Öberg Full tekst på http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:406289/FULLTEXT01 Journal of Orthopaedics 2010;7(1)e8 An Ultrasound Evaluation Of Postpartum Pubic Symphysis Diastasis And Its Relationship To Suprapubic Pain Michelle T Sugi, Tamar Nobel, Michael Walsh, Yee-Cheen Doung, Kenneth A Egol Full tekst http://www.jortho.org/2010/7/1/e8/index.htm

Artikler publisert i tidsskrift i 2010

I American Journal of Obstetrics & Gynecology 2010 January; 202(1): 43–45. Osteopathic manipulative treatment of back pain and related symptoms during pregnancy: a randomized controlled trial. John C. Licciardone, Steve Buchanan, Kendi L. Hensel, Hollis H. King, Kimberly G. Fulda, Scott T. Stoll Full tekst på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2811218/pdf/nihms-135690.pdf og http://osteopathe-lille-lomme.fr/Documents/Osteopathiegrossesse.pdf I Clinical Biomechanics 2010 Jan;25(1):1-5. Fatigability of back extensor muscles and low back pain during pregnancy. Geneviève A. Dumas, Andrew Leger, André Plamondon, Karine M. Charpentier, Antonio Pinti, Michael McGrath I Physiotherapy Theory and Practice January 2010, Vol. 26, No. 1 , Pages 40-48 Low back pain during pregnancy in Iranian women: Prevalence and risk factors Noureddin Nakhostin Ansari, Scott Hasson, Soofia Naghdi, Sousan Keyhani and Shohreh Jalaie I Pain Practice 2010 Vol 10 Issue 1 60-71 January/February Pelvic Girdle Pain and Low Back Pain in Pregnancy: A Review Era Vermani, Rajnish Mittal, Andrew Weeks I Spine 1 February 2010 – Volume 35 – Issue 3 – pp 336-339 Relation Between Subjective and Objective Scores on the Active Straight Leg Raising Test Mens, Jan M. A., Pool-Goudzwaard, Annelies, Beekmans, Rikie E. P. M., Tijhuis, Marijke T. F. I full tekst: http://www.fysio-enschede.nl/media/customer/11/sites/1/photo/Spine_realtion_between_subjective_and….pdf I Manual Therapy February 2010 (Vol. 15, Issue 1, Pages 13-18) The inter-rater reliability of a standardised classification system for pregnancy-related lumbopelvic pain Annelie Gutke, Gunilla Kjellby-Wendt, Birgitta Öberg Full tekst via http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=anngu71 Scand J Caring Sci; 2010; 24; 175–182 Acupuncture treatment of pregnant women with low back and pelvic pain – an intervention study Lena Ekdahl, Kerstin Petersson Full tekst http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-6712.2009.00704.x/pdf Manual Therapy April 2010 (Vol. 15, Issue 2, Pages 190-199) The effects of manual pelvic compression on trunk motor control during an active straight leg raise in chronic pelvic girdle pain subjects Darren John Beales, Peter Bruce O’Sullivan, N. Kathryn Briffa The Journal Maternal- Fetal and Neonatal Medicine, May 2010; 23(5): 417-20. Symphysiolysis as an independent risk factor for cesarean delivery. Lebel DE, Levy A, Holcberg G, Sheiner E BMC Musculoskelet Disord. 2010; 11: 91. May Pelvic girdle pain – associations between risk factors in early pregnancy and disability or pain intensity in late pregnancy: a prospective cohort study Hilde Stendal Robinson, Marit B Veierød, Anne Marit Mengshoel,Nina K Vøllestad Full tekst på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2890600/?tool=pubmed I Manual Therapy 2010 Jun;15(3):280-5. Epub 2010 Feb 8. Pelvic girdle pain, clinical tests and disability in late pregnancy. Hilde Stendal Robinson, Anne Marit Mengshoel, Elisabeth Krefting Bjelland, Nina K. Vøllestad I BJOG 2010 Jul;117(8):1019-26 Smoking and pregnancy-related pelvic pain K Biering, E Aagaard Nohr, J Olsen, NH Hjollund, A-M Nybo Andersen, M Juhl I ÓRGÃO OFICIAL DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE REUMATOLOGIA – ACTA REUMATOL PORT. 2010;35:346-351 Jul-Sep Back pain during pregnancy: a longitudinal study. C. Quaresma, C. Silva, M. Forjaz Secca, J. Goyri O’Neill, J. Branco Full tekst via http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20975638 I American Journal of Obstetrics & Gynecology 2010 Aug;203(2):146.e1-6. Epub 2010 May 26. Pelvic girdle pain in pregnancy: the impact of parity. Elisabeth K. Bjelland, Anne Eskild, Rune Johansen, Malin Eberhard-Gran Summary Pdf via http://www.ajog.org/article/S0002-9378(10)00359-5/abstract Acta Obstet Gynecol Scand 2010 Sep;89(9):1187-91. Clinical findings, pain descriptions and physical complaints reported by women with post-natal pregnancy-related pelvic girdle pain. Lars Lennart Nielsen Physiother Theory Pract 2010;26:40-48. Low back pain during pregnancy in Iranian women: prevalence and risk factors. Ansari NN, Hasson S, Naghdi S, et al. BMC Public Health 2010, 10:600 Research article Trust and ambivalence in midwives’ views towards women developing pelvic pain during pregnancy: a qualitative study Ingrid Mogren, Anna Winkvist, Lars Dahlgren Full tekst: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-10-600.pdf I Tidsskrift for Den norske legeforening 2010 Nov 4;130(21):2141-5: TEMA MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER | Oversiktsartikkel Diagnostikk og behandling av bekkenleddsplager B Stuge Full tekst på http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=2031507 I Tidsskrift for Den norske legeforening 2010 Nr. 21 Nov 4 LEDER Svangerskapsrelaterte bekkenplager N G Juel Full tekst på http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=2029728 I Journal of Rehabilitation Medicine 2010 Nov;42(10):929-35. Specific muscle stabilizing as home exercises for persistent pelvic girdle pain after pregnancy: a randomized, controlled clinical trial. Annelie Gutke, Jenny Sjödahl, Birgitta Öberg Full tekst via http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=anngu71 I PM&R 2010 Nov;2(11):995-1005 Spinal Mobilization of Postpartum Low Back and Pelvic Girdle Pain: An Evidence-Based Clinical Rule for Predicting Responders and Nonresponders Nowall A. Al-Sayegh, Susan E. George, Michael L. Boninger, Joan C. Rogers, Susan L. Whitney, Anthony Delitto I Current Opinion in Obstetrics & Gynecology: December 2010 – Volume 22 – Issue 6 – p 477–481 Pregnancy and spinal problems. Han, In-Ho I Journal Orthop Trauma 2010 Dec;24(12):732-9 Internal fixation of symphyseal disruption resulting from childbirth Najibi S, Tannast M, Klenck RE, Matta JM. I Manual Therapy 2010 Dec;15(6):522-8. Pelvic girdle pain: potential risk factors in pregnancy in relation to disability and pain intensity three months postpartum. Hilde Stendal Robinson, Anne Marit Mengshoel, Marit B. Veierød, Nina Vøllestad Full tekst på http://folk.uio.no/ninav/Robinson_etal_2010_PGP_Prediction3monthsPostpart.pdf

Artikler – ikke direkte om bekkenløsning:

Journal of Biomechanics. 2010, 43:532-539. Muscle activity during the active straight leg raise (ASLR), and the effects of a pelvic belt on the ASLR and on treadmill walking. Hu H, Meijer OG, Van Dieën JH, Hodges PW, Bruijn SM, Strijers RL, Nanayakkara PW, van Royen BJ, Wu WH, Xia C. Anatolian Journal of Obstetrics & Gynecology No 2 (2010) Footwear and postural changes in the third trimester of pregnancy Walid EL-SHERBINY, Adel FAROUK, Magdy EL-BADRY, Sameh EL-MEKAWY, Hesham EL-INANY Full tekst http://www.anjog.com/anjog/index.php/anjog/article/viewFile/29/31 Informasjon samlet av Anne Randi Høidahl pr. 15. april 2011

Mai  2016
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Informasjonsbrosjyre fra LKB

Bestill den her…

LKB-Brosjyre-2012

Klikk på brosjyren for å lese den i PDF.

Information brochure – English version.

Information brochure LKB

Click on the image to read the brochure in PDF.

 

 

Annonser:

 

Har du lyst til å annonsere her?

Ta kontakt med oss!

lkblogo


Teknisk vedlikehold av: admin | Copyright © 2016 - LKB | Webansvarlig: Hovedstyret LKB| 7465